Oca 252014
 
abandon ıbe:ndın 2 vt 1. terketmek, bırakmak (desert) 2. vazgeçmek (give up)
bound to baund 2 Ph -mesi kesin gibi/kesin olmak
readily redıli 2 adv 1. seve seve (willingly) 2. kolayca, kolaylıkla (easily) 3.hemen, derhal (promptly, at once)
worth wörth . adj kıymet, değer (value)
It is worth… 1. değerinde olmak 2. -e değmek
almost o:lmoğst 3 adv 1. hemen hemen (approximately) 2. az daha, neredeyse (nearly)
equal i:kwıl 3 adj 1. eşit. (alike, the same) 2. aynı düzeyde. (on a par, even)
dismiss dismis 3 v 1. işten çıkarmak, kovmak (discharge, fire) 2. gitmesine izin vermek, taburcu etmek (send away) 3. hukuk  (davayı) reddetmek (reject)
prevalent prevılınt . n 1. olagelen, yaygın (common, widespread) 2. hakim, egemen (dominant, powerful)
perplex pırpleks vt zihnini karıştırmak, şaşırtmak (bewilder, puzzle, confuse)
superb supörb 2 adj enfes, fevkalade (excellent)
deliberation dilibıreyşın . n üzerinde düşünme, düşünüp taşınma. (reflection, care, consideration)
embezzle imbezıl . v zimmetine geçirmek (misuse)
brake breyk 1 n fren
slam on/hit the brakes slem… Frene aniden, hızla basmak
collision kılijın 1 n Çarpışma (crash)
to be in collision with ST birşeyle  çarpışmak
bend/bent/bent bend 3 V 1.eğmek, bükmek, kıvırmak (turn, twist, curve, crook) 2. eğilmek, bükülmek, kıvrılmak (bow, twist) 3. dönmek, yön değiştirmek
bend bend 2 n 1. kıvrım (curve) 2. dirsek, köşe 3. dönemeç, viraj (corner)
bend on doing ST Azmetmiş, akılına koymuş
surplus sörplıs 2 n artakalan miktar; üretim fazlası (extra)
deficit defısit 2 n açık; zarar (shortfall, shortage)
budget surplus 2 n bütçe fazlası
budget deficit 2 n bütçe açığı
cease si:s 2 v 1. kesilmek, durmak (stop, finish, end) 2.  kesmek, durdurmak (stop, finish, end)
cease-fire sisfayr 1 n ateşkes
ransom rensım . n fidye
hang heng 3 v 1.asmak  2.asarak öldürmek 3.bağlamak/bağlanmak 4.duvar kağıdı kaplamak 5.asarak süslemek6.başını eğmek
hang on heng on 3 exc Bekle / Bir dakika / Hatta kal (hold on)
hang up heng ap 3 PhV Telefonu kapatmak (disconnect)
hanger hengır 3 n Askı, askı kancası
furniture förniçır 3 n mobilya [U]
furnish förniş 1 vt 1. döşemek; donatmak 2. sağlamak (supply)
layout leyaut 2 n Dizayn, görünüm (design, outline)
encircle insörkıl vt Çevirmek, çevrelemek (surround, enclose)
purchase pörçıs 2 vt  satın almak. (buy)
 confine [+to] kınfayn 1 vt 1. -e mahsus / -le sınırlı olmak [be confined to] (be restricted) 2.-e kapatmak, -e hapsetmek.3. (bir hastalık) (birini eve/yatağa) bağlamak.
sole sol 2 Adj Tek (only) (exclusive)
sole sol 1 n 1. (ayağa ait) taban 2. (ayakkabıya ait) taban; pençe.
incentive insentiv 2 n isteklendiren ödül; özendirici şey, şevklendirici (motivation)
vehicle vi:ıkl 3 n araç, taşıt, vasıta.
indicate indıkeyt 3 v işaret etmek, göstermek, imlemek (point out)
indicator indıkeytır 2 n gösterge, ibre (pointer, sign)
field fi:ld 3 n 1. tarla 2. boşluk, hane 3. alan, saha 4. saha (sports ground)
investment investmınt 3 n Yatırım (asset, savings)
promote prımo:t 3 vt 1. yükseltmek -terfi ettirmek (raise) 2. tanıtımını yapmak (advert) 3. desteklemek (support)
comply [+with] kımplay 2 vi  -e uymak, itaat etmek (obey)
predict pridikt 3 v 1. önceden söylemek, tahmin etmek  (forecast, foresee) 2. -e dair/hakkında kehanette bulunmak
surrounding sıraunding 2 adj çevredeki, etraftaki (nearby)
surroundings sıraundings 2 n çevre, ortam (environment)
surround sıraund 3 v 1. kuşatmak, etrafını sarmak (frame, border) 2. askeri  kuşatmak, sarmak (enclose, encircle)
reach ri:ç 3 V ulaşmak, yetişmek, erişmek
reach (an/a) agreement  decisionconclusion 3 v Bir uzlaşmaya/karara/sonuca ulaşmak
reach out ri:ç 3 PhV Uzanmak (extend)
reach for/into/accross 3 v -e uzanmak
reach out to ST 3 PhV 1.yardım teklif etmek 2.yardım talep etmek
ease i:z 2 n 1. kolaylık (comfort) 2. rahatlık, sıkıntısızlık (no difficulty) 3.[askeri] rahat pozisyonu
at ease et i:z 2 n Rahat (comfortable, relaxed)
expectancy ikspektınsi 2 n umut, beklenti (hope, anticipation)
life expectancy 2 n tahminî yaşam süresi
necessity nısesıti 2 n 1. gereksinim (requirement) 2. zorunluluk (requisite)
puncture pankçır . n (tekerde) delik, patlak
puncture pankçır . v 1. delmek, patlatmak 3. (şevkini vs ) söndürüvermek
suburb/s sabörb 1 n varoş, dış mahalle
interdisciplinary intırdisiplinıri . adj bilginin farklı dallarına dair
intersection intırsekşın . n 1. kesişme (connection, joint) 2. kavşak (junction, crosswords)
obviate abviyeyt . vt önünü almak, önüne geçmek, önlemek (prevent)
reminiscent reminisınt . adj [of] -i anımsatan, -i andıran (evocative)
absolute e:bsılu:t 2 adj 1. tam (utter, complete) 2. salt, mutlak 3. kesin, kati (conclusive, definite)
occur ıkör 3 vi 1. olmak, meydana gelmek (happen, take place) 2. bulunmak (exist)
occur to ıkör tu: 3 PhV Aklına gelmek (come to mind)
approach ıproğç 3 v yaklaşmak, yanaşmak (come close to)
approach ıproğç 3 n Yaklaşım, yaklaşma, yakınlaşma
abuse ıbyu:s 2 n 1. yolsuzluk, suistimal (misuse,manipulation) 2. hakaret, sövüp, sayma (insults, swearing, foul language) 3.(bedensel – ruhsal) işkence (mistreatment, violence) 4.cinsel taciz
abuse ıbyu:s 1 vt 1. kötüye kullanmak (misuse, manipulate) 2. (sağlık v.b.’ne) zararlı madde kullanmak  3. sövüp saymak (insult, swear) 4. işkence yapmak (treat badly, ill treat) 5.cinsel tacizde bulunmak
fine fayn 1 vt Para cezasına çarptırmak
allow ıloğ 3 vt 1.izin vermek, müsaade etmek (let, permit) 2.kabul etmek (admit)
allow for ıloğ 3 PhV hesaba katmak (consider)
cruel kruğıl 2 adj 1. zalim, acımasız (brutal) 2. dayanılmaz, acı (harsh)
cruelty kruğılti 1 n zulüm, acımasızlık (brutality)
respect rispekt 3 n 1. saygı, hürmet (esteem, admiration) 2. bakım, yön, açı, husus (aspect)
respect rispekt 2 v 1. saygı göstermek (look up to) 2. -e uymak (comply with)
mental mentıl 3 adj  zihinsel, aklî (intellectual, psychological)
shift şift 3 v 1.değiştirmek / değişmek (change, alter) 2. kımıldamak, yerinden oynamak (move) 3.taşımak, yerini değiştirmek (remove) [BrE] 4.–den kurtulmak (get rid of ) [BrE]
shift şift 2 n 1.değişiklik (change, alteration) 2. vardiya 3. sade bir kadın elbisesi
shift into şift intu: 3 PhV Vites değiştirmek
preliminary pri:liminıri: 2 adj hazırlayıcı, ilk, ön (initial, opening)
preliminaries pri:liminıri: . n 1. başlangıç, ön hazırlık 2. eleme maçı. 3. ön sınav, yeterlik sınavı.
crush kraş 2 v Ezmek, ufalamak (squash, squeeze,compress,press) (defeat) (devastate) (suppress)
enforce införs 2 vt 1.uygulamak, tatbik etmek, (implement, put into effect) 2.-e zorlamak (inflict, make obligatory)
pursuit pırsyu:t 2 n 1. kovalama, peşinde olma (chase) 2. uğraş (activity, hobby)
liberty libırti 2 n özgürlük, hürriyet (freedom, independence)
resistance rizistıns 3 n 1. direnç, karşı koyma, direnme (confrontation) 2. fizik  direnç, rezistans.
optimistic aptimistik 2 adj İyimser (hopeful, positive)
pessimistic pesımistik 1 adj kötümser, karamsar.
vast va:st 2 adj 1. çok geniş; engin (extensive) 2. çok büyük (huge, enormous)
yield yi:ld 1 n 1. ürün, mahsul; verim (harvest, crop)2. hâsılat, gelir (profit, income, revenue, earnings)
yield yi:ld 2 v 1.(ürün, vergi, sonuç) vermek; (kâr, kazanç) getirmek (produce, bring in) 2. [+to] teslim etmek, teslim olmak boyun eğmek (give in, surrender, give way)
yield up yi:ld ap 2 PhV ortaya çıkarmak
clutch klaç 2 v kavramak, yakalamak, kapmak (hold, grasp, seize, grip)
devastate devısteyt 1 vt 1. harap etmek, mahvetmek 2. perişan etmek.
quantity kwantıti 2 n 1. nicelik 2. miktar
quantities kwantıti:s 2 n Miktar (amount)
regime reyci:m 2 n Rejim (system)
resemble rizembıl 2 vt benzemek, andırmak (look like, be similar to)
frustrate frastreyt 1 vt 1.kızdırmak (aggravate, irritade) 2. engellemek; hüsrana uğratmak (prevent, obstruct)
ultimate altimıt 2 adj 1. nihai, en son (eventual) 2. esas, temel (fundemental, basic) 3. en yüce / en berbat (extreme, best/worst)
ultimate altimıt . n En iyi, en büyük, en yüce
splash spleş 1 v 1. -e (su, çamur v.b.’ni) sıçratmak 2.  su çarpmak  3. (sıvı) şırıldayarak akmak veya ses çıkararak çarpmak
combine kımbayn 3 v Birleşmek (merge); birleştirmek (unite, mix)
Oca 252014
 
vaccination ve:ksıneyşın . n Aşı, aşılama (immunization)
combat kambe:t 1 n Savaş (battle, fight, war)
supplementary saplimentri: . adj Ek (additional)
eventually ivençuıli 3 adv Eninde sonunda, nihayet (finally)
eventual ivençuğıl 1 adj Nihai, en son (ultimate, final)
erode iroğd 1 v 1. [jeol] aşınmak, aşındırmak 2. azaltmak / azalmak (reduce)
plunge planc 2 v 1.düşmek (fall, drop) 2.azalmak, düşmek (fiyat, sıcaklık vs) 3.kontrolsüzce ve aniden fırlamak, zıplamak, hareket etmek (rush, jump)
plunge into 2 v 1.bir işe dalmak 2.daldırmak, sokmak (dig into) 3.-e gömülmek, gark olmak (dip into) 4.suya vs. dalmak
plunge n 1.dalma (dive) 2.düşme, azalma (drop, fall)
Take the plunge v Cesur bir adım atmak
plain pleyn 2 n Düzlük, ova
plain pleyn 2 adj 1.açık, anlaşılabilir (clear, simple, basic) 2.sıradan, sade (ordinary, not beautiful) 3.dobra (obvious)
terms törms 3 n Şart, koşul (conditions, provisions)
opportunity apırçiu:nıti 3 n 1.fırsat (chance) 2.iş imkanı
thorough Tharo /tharı 1 adj 1.Tam (complete) 2.sistematik (methodical)
Interfere (in) intırfiğır 2 vt Karışmak, müdahale etmek
interfere with ST intırfiğır 2 vt 1.engellemek, yavaşlatmak 2.kurcalamak, bozmak
interfere with SB 1. mahkemede yanlış tanıklık yaptırmak 2. çocukla cinsel ilişkide bulunmak
interference intırfiğırıns 2 n Müdahale (intervention)
intervene İntırvi:n 1 vt 1.araya girmek (occur, happen) 2.-e karışmak, müdahale etmek (interfere)
intervention intırvenşın 1 n Müdahele (interference)
quarrel kwarıl 1 n Tartışma, kavga (argument, dispute, fight)
address ıdres 2 v 1. konuşmak, konuşma yapmak  2.yönlendirmek 3. yollamak, yazmak
address ıdres 3 n 1.adres 2.konuşma, demeç
unfavorable anfeyvırıbıl . adj 1.olumsuz, ters (adverse) 2.elverişsiz, uygun olmayan
presume prizyu:m 1 v Varsaymak (assume)
presumption prizampşın . n 1.varsayım (assumption) 2.kendini beğenmişlik
foresee Forsi: . v Önceden görmek (predict)
deprive SO of diprayv 1 vt -den mahrum etmek
deprived diprayvt 1 adj Yoksun, mahrum (underprivileged, disadvantaged)
efficiency ifişınsi 2 n Yetkinlik, verimlilik (competence)
dam De:m . n 1.baraj, set, su bendi (barrier, block, wall) 2.anne at, anne koyun
possess pızes 3 vt sahip olmak, -si olmak: (have, own)
temper tempır 2 n 1.çabuk öfkelenme huyu 2.hava, huy 3.anlık öfke, öfke krizi 4.sertlik esneklik derecesi (demir vs için)
temper tempır . v 1.dengelemek, nötralize etm. etkisini azaltmak 2.akort etmek
out of temper Öfkeden deliye dönmüş
bad-tempered adj Asabi, uzlaşmaz, huysuz (irritable, complaining, disagreeable)
expense ikspens 3 n 1.harcama (expenditure) 2.eder, paha, fiyat (cost) 3.harcama, gider (çoğul) (expenditure)
excessive iksesiv 2 adj Aşırı, gereğinden fazla (extreme)
afford ıford 3 vt 1.güç yetirebilmek (ekonomik) (pay for, have enough money) 2.sağlamak, temin etmek (give, provide)
acquire ıkwayr 2 vt 1. elde etmek, edinmek, almak, kapmak (obtain, get, gain) 2. kazanmak
carry out 3 phv Uygulamak, tatbik etmek (do, perform, accomplish)
vanish veniş 2 vi 1.Gözden kaybolmak (disappear, fade away)) 2.yok olmak (become extinct)
deteriorate ditiriyıreyt 1 vt Kötüleşmek (worsen)
commit kımit’ 3 v 1.bir suç vs işlemek 2.söz vermek 3.zorlamak, mecbur etmek (oblige, compel) 4.uzun vadeli bir ilişkiye kara vermek
lack of ST 3 n Bir şeyin noksanlığı, eksikliği / -sizlik (be short of)
submit sıbmit 3 v 1. teslim etmek (put forward, present) 2. teslim olmak (surrender, give in) 3. (kanun vs) uymak 4. ifade vermek (mahkeme vs)
find out 3 v 1.öğrenmek, farketmek (realize, learn, discover) 2 ortaya çıkarmak (reveal, expose, uncover, unmask)
retirement ritayırmınt 1 n Emeklilik
board bo:rd 3 n 1.tahta 2.ilan tahtası (panel) 3.yönetim kurulu  4.yemek (otel vs gibi yerlerde)
adequate e:dikvıt 3 adj yeterli, kafi (enough, sufficient)
approximately ıpraksimıtli 2 adv Yaklaşık (roughly)
vague veig 2 adj belirsiz, net olmayan, bulanık, şüpheli (indistinct, unclear, hazy, fuzzy)
audience Oğdiıns 3 n Dinleyici, seyirci vs. (spectators, viewers)
target audience 3 ph Hedef kitle
imperative imperıtiv . adj 1.zorunlu, çok önemli (vital, crucial, essential, necessary) 2.emredici (grammar vs)
imperative imperıtiv . n Zorunluluk, mecburiyet (necessity, requirement, obligation) (OPP option)
draft dra:ft 2 n 1.taslak, müsvedde (outline) 2.askere alma (conscription) 3.içki
draft 2 v 1.taslak çıkarmak 2.askere almak (into)
scholarship skalırşip 1 n 1.burs 2.ilim, akademik çalışma
redundant ridandınt 2 adj Fazlalık (superflous), gereğinden fazla, gereksiz (unnecessary)
to be made redundant 2 İşten çıkarılmak
compensation kampınseyşın 2 n tazminat (damages)
flexible fleksıbıl 2 adj 1.elastik (elastic) 2.esnek, uyum sağlar (adaptable)
take measures Önlem almak
contribution kantribyuşın 3 n 1.Katkı (donation) 2.gazete’de makale vs.
scenery si:nıri 1 n 1.doğal manzara (landscape) 2.tiyatro dekor (backdrop)
vacancy veykınsi 1 n 1. boşluk. 2. boş yer, boş oda. (otel vs.) 3. boş/açık kadro (job, post) 4. (entelektüel) anlayışsızlık
threat thret 3 n 1.tehdit (warning, menace) 2.tehlike (danger, hazard)
construction kınstrakşın 3 n 1. yapı, inşaat (building) 2. yorum, tefsir (interpretation) 3. dilbilgisi  yapı 4. geometri  çizim.
concrete kankri:t 2 adj 1. somut 2. beton
willing willing 3 adj 1.gönüllü, hevesli (keen) (OPP unwilling, reluctant) 2.içten (ready)
overtake ovırteyk 1 v 1.geçmek, sollamak (pass) 2.geçmek
take over teyk ovır PhV 1.kontrolünü almak 2.yerini almak, devralmak
undertake andırteyk 2 v 1.üzerine almak, üstlenmek 2.bir işe başlamak 3.söz vermek
evolution i:vulu:şın 2 n Evrim (development)
outcome autkam 3 n Sonuç (result, ending)
on account of 3 -den dolayı, yüzünden (owing to, because of, due to, through)
on no account 3 asla, katiyen (by no means, under no circumstances, in no way)
basin beysin 2 n 1. leğen [BrE] 2. liman, havuz. 3. havza. 4. çukur, havza (sink)
chamber çembır 2 n 1. oda (room) 2. kamara, yasama meclisi (assembly room) 3. makine,insan, bitki vs. yatak, boşluk, bölme (hollow) 4. kapalı boşluk (hollow) 5. yatak odası, özel oda [eski]
chiefly çi:fli 1 adv başlıca, çoğunlukla (primarily, mainly)
adjust ıcast 2 v ayar etmek, ayarlamak (regulate)
adjust to [ST /  doing ST] 2 v [bir şeye, bir şey yapmaya] alışmak (get used to, become accustomed to)
alter oltır 2 v 1. değiştirmek (change, modify) 2. değişmek.
degrade digreyd . v 1. aşağılamak (disgrace) 2. bozmak (decay) 3.bileşenlerine ayırmak [kimya]
competence [in] kampitıns 2 n 1. yeterlik, kifayet (capability) 2. yetenek (ability, skill) 3. ehliyet, yetki.
consistent kınsistınt 2 adj Tutarlı (coherent, in harmony)
catastrophe kıte:strıfi . n afet, felaket (disaster)
exceed iksi:d 2 v Geçmek, aşmak (go beyond, surpass)
exceedingly iksi:dingli . adv fazlasıyla, çok, son derece (extremely)
entirely intayırli: 3 adv büsbütün, tamamıyla, tamamen. (completely)
divide divayd 3 v 1. bölmek, ayırmak (split, separate) 2. bölünmek, ayrılmak
divide ST up/out 3 v [+between/among SB] paylaştırmak, üleştirmek, taksim etmek (share)
persuade pırsweyd 3 v İkna etmek (convince)
struggle stragıl 2 v 1.çabalamak (strive, try) 2.güçlükle ilerlemek 3.ile/karşı mücadele etmek [with/against] (fight)
struggle stragıl 2 n 1.çaba, mücadele (great effort, exertion) 2.güçlük, zorluk (toil)
appropriate ıproupriıt 2 adj Uygun (suitable) (OPP inappropriate)
appropriate ıproupriyeyt . v 1.Kendi çıkarına kullanmak 2.ayırmak, tahsis etmek
intuition intyuşın . n 1.Sezgi, iç güdü (instinct) 2.his (insight)
reluctant rilaktınt 2 adj gönülsüz, isteksiz (unwilling)
implement implımınt 2 vt (yasa, karar v.b.) yürürlüğe koymak, yerine getirmek, uygulamak (carry out, do, put into practise)
burn börn 3 v Yanmak (be on fire)  / yakmak (destroy by fire)
delighted with dilaytid 3 adj -e çok sevinmiş, ile mutlu [+ with] [+ to do] (pleased)
assess ıses 2 vt 1. değer biçmek, kıymet takdir etmek (measure) 2. (para miktarını) tayin etmek, hesaplamak (calculate) 3. değerlendirmek, bir şeyin niteliğini tayin etmek (evaluate, judge)
integrate intigreyt 2 v 1. bütünlemek/bütünleşmek (combine) 2. [+with] ile birleştirmek 3. [+into] -e katmak
considerate kınsidırıt . adj Düşünceli, nazik (thoughtful)
Oca 252014
 
unfair anfe:r 2 adj haksız, adaletsiz (unjust)
book 1 v (yer) ayırtmak  (reserve)
range reync 2 v 1.çeşitlemek, sıralamak, uzanmak (vary) 2.gezinmek, dolaşmak 3. otlatmak.
range over 2 v (bir yerde) yetişmek; (bir yerde) bulunmak
promising 1 adj umut verici, gelecek vadeden (talented, hopeful)
hire hayr 2 v 1. ücretle tutmak (employ) 2. kiralamak (rent)
hire hayr 1 n kira (rental) kiralık, kiralama
abortion ıborşın 2 n kürtaj
detain diteyn . vt 1. alıkoymak 2. geciktirmek. (delay, hold up) 3. gözaltına almak (arrest, keep in custody)
properly 3 adv gerektiği gibi, uygun bir şekilde (appropriately)
make an issue of ST [Bir şeyi] mesele haline getirmek, büyütmek
harness harnis . v 1. (at vs) koşumlamak 2. to (at vs arabaya- sabana) koşmak 3. (doğal güç vs) kontrol altına almak, kullanmak (control, exploit, use, utilize )
harness harnis . n 1. koşum takımı 2. kayış
unsettle ansetıl v 1. huzurunu kaçırmak, tedirgin etmek (bother, worry)  2. yerinden çıkarmak 3. bozmak
fascinate fesıneyt 1 v çekici gelmek, büyülemek (charm, attract, appeal, captivate)
curious kyuriıs 2 adj 1. meraklı (inquisitive, snooping) 2. acayip, tuhaf, garip (peculiar, odd, strange)
legal legıl 3 adj 1. yasal, legal (official) 2. hukuksal, hukuki (lawful)
look forward to 3 PhV -i dört gözle beklemek [+Ving] (anticipate)
invaluable ınvelyıbıl adj çok değerli, paha biçilmez (priceless)
rely on rilay on 3 v -e güvenmek, -e itimat etmek (trust in, depend on)
receive risi.v 3 v 1. almak (get) 2. kabul etmek 3. anlamak, kavramak.
refer [+to] riför 3 v 1. -e göndermek, (pass on, submit) 2. -e başvurmak, -e bakmak. 3. -den söz etmek,  (mention) 4. -e gönderme yapmak (attribute, ascribe)
come across kam ıkras 3 PhV 1.rastlamak (encounter) 2.gözükmek (appear)
aspect e:spekt 3 n 1. açı, yön, bakım (viewpoint) 2. görünüş (look, appearance)
instruct instrakt 2 vt 1. okutmak, öğretmek (teach) 2. talimat vermek (command)
prove (proved or proven ) 3 v 1. kanıtlamak (show, verify) 2. çıkmak, olmak (be)
luxury lakşıri 1 n lüks şey, lüks. (lavishness)
sort sort 3 n çeşit, tür, nevi. (kind, type)
out of sorts 3 keyifsiz, canı sıkkın
recast ri:ka:st . Vt 1.Yeniden düzenlemek 2.bir role başka birini ayarlamak / oyuncunun rolünü değiştirmek
stature ste:çır . n 1.Saygınlık, önem (importance) 2.boy (height)
inadvertently inıdvörtınli . adv kazaran (by mistake, accidentally)
in advance in ıdvens Peşin olarak, önceden
march març 2 v 1.Yürüyüş yapmak2.marş ileri gitmek
continental kantinentıl 2 adj 1.kıtasal 2.Batı Avrupa’ya özgü (Britanya, İrlanda ve diğer ada ülkeler hariç) [özel isim ise]
superstition supırstişın n boş inanç, batıl itikat, hurafe.(false notion)
go through 3 1.incelemek (examine) 2. gözden geçirmek  3.harcayıvermek 4. maruz kalmak (undergo)
transfusion tre:nsfyujın n Kan nakli
treaty tri:ti 2 n Anlaşma (agreement, settlement)
due to dyu: tu: 3 prep Nedeniyle, yüzünden (Because of, owing to, caused by)
attention ıtenşın 3 n 1.dikkat (notice) 2. ilgi, bakım. (interest) 3. askeri  esas duruş
mind maynd 3 n 1.dikkat etmek, kulak asmak  (watch out) 2. ile meşgul olmak (look after) 3. itiraz etmek (object)
further fördır 3 adv 1.daha öteye; daha ötede 2. bundan başka, ayrıca, ilaveten (additional)
further fördır 3 adj 1.ötedeki, uzaktaki, daha uzak 2. ilave olunan (added)
awkward oğkırd 2 adj 1. hantal (clumsy) 2. kullanılması zor (unwieldy) 3. zor; uygunsuz, münasebetsiz (difficult)
privatization prayvıtızeyşın 2 n özelleştirme
fertile förteyl 1 adj Üretken, verimli (abundant, productive)
fertility förtilıti: 1 n 1.üretkenlik (productiveness) 2.doğurganlık (fruitfulness)
fertilize förtılayz v gübrelemek
fertilizer förtilayzır n Gübre (manure)
crop krap 2 n Mahsul, ürün, rekolte, ekin
turn (ST) into ST 3 1. -e dönüşmek (grow to be, become) 2. -e çevirmek, -e dönüştürmek (transform, convert)
absorb ıbzorb 2 v 1.içine çekmek, soğurmak (soak up) 2 .öğrenmek, sindirmek (learn) 4.dikkatini çekmek (fascinate)
absorbed in ıbzorbt in 2 adj (bir şeye) dalmak
defect di.fekt 2 n Kusur, bozukluk (shortcoming, deficiency)
destroy distroy 3 vt 1.Mahvetmek (damage) 2. yok etmek (devastate)
wreck rek 1 n 1.enkaz (kaza sonrası araç) (ruin) 2.çarpışma (AmE) a car/train wreck (crash)
wreck rek 1 v 1.yok etmek, mahvetmek (destroy) 2.(bir gemiye batacak kadar) çok zarar vermek [ç pas]
wreckage rekic 1 n Enkaz, kalıntılar (ruins, remains)
allied e:layd 1 adj 1.müttefik (combined, united) 2.ilişkin (related)
alliance ılayıns 2 n İttifak, işbirliği [+between, with] (coalition, pact, partnership)
welfare welfeyr 2 n 1. refah, mutluluk ve sağlık içinde yaşama (wellbeing) 2. yoksullara yardım [AmE] (benefit)
welfare state …steyt 2 n Yurttaşlarına sosyal-finanssal yardım sağlayan devlet
on welfare 2 n ihtiyacı dolayısıyla resmi kuruluştan yardım alan. [AmE]
safeguard seygard . vt korumak (protect)
safeguard seyfgard . n koruyucu tedbir, koruma (safety measure)
pole pol 2 n 1.kutup 2. sırık, direk, kazık (stick)
portion po:rşın 2 n 1.kısım, parça (piece, part) 2. pay, hisse ( share) 2.porsiyon
observation abzırveyşın 3 n 1 gözlem (study) 2.gözetleme (watching) 3.inceleme. (inspection) 4.düşünce (remark)
residence rezidıns 2 n 1. oturma, ikamet (dwelling) 2. ev, konut, mesken, ikametgâh (house, dwelling, habitation)
residence permit oturma izni
residential rezidenşıl 2 adj 1. ikamete ayrılmış olan (alan vs) 2. özel konutların bulunduğu mahalle- semt 3. ikametgâh ile ilgili
lease li:s 1 vt 1. kiralamak, kiraya vermek (rent)
rear riğır 2 n 1. arka, geri (back) 2. kıç.
rearmost riğırmost adj En geri, en arka (furthest back)
provision prıvijın 2 n 1.temin etme 2. koşul, şart. (terms)
make provisions for . Hazırlık yapmak
provisions prıvijıns . erzak; azık. (yolculuk için)
provisional prıvijınıl . adj 1.geçici (temporary) 2.kesinleşmemiş
municipality myunisipe:lıti . n belediye.
municipal myunisıpıl 1 adj belediyeye ait, yerel
mayor meyır 2 n belediye başkanı.
vicinity vısinıti . n civar, çevre, dolay (neighborhood, district)
resort rizo:rt 1 n 1.uğrak. dinlenme-tatil yeri 2. çare (remedy)
masterpiece ma:stırpi:s 1 n 1. şaheser, başyapıt 2. harika
master ma:stır 1 v 1.iyice öğrenmek, anlamak 2.kontrol etmek
master ma:stır . adj 1.ana, asıl (kaset vs) 2.usta 3.en önemli / en büyük
mastery of ST . n 1. üstünlük, hâkim olma, hâkimiyet 2. ustalık.
condition kındişın . v 1. alıştırmak, koşullandırmak 2. etkilemek 3. rahatlatmak (saç, deri) 4. (birini bir duruma) getirmek
affluent e:fluınt . adj zengin (rich, prosperous, wealthy)
whence wens . conj 1. nereden (from where) 2. bu yüzden, bundan dolayı
disillusionment disilu:jnmınt . n hayal kırıklığı (disappointment)
frustration frastreyşın 1 n 1. öfke, kızgınlık (aggrevation) 2. hüsran, engelleme/nme (prevention)
vulgar valgır . adj 1. müstehcen, edebe aykırı. (bad-mannered) 2. görgüsüz, kaba (rude)
sailor seylır 1 n denizci
to be/become out of mind Delirmiş olmak, aklını kaybetmiş olmak
ask a favor İyilik istemek, bir şey rica etmek
be/behave yourself Terbiyeli olmak, uslu durmak
go over PhV 1. gözden geçirmek (examine) 2. incelemek 3.tekrar etmek
poem poim 3 n Şiir (verse, sonnet)
poet poit 2 n Şair (lyricist)
poetry poitri: 2 n Şiir / şiirler (verse, poems)
fringe benefit 1 n Sigorta, araba  vb işçiye maaş dışında sağlanan şey (perk, extra) ekstra kazanç
misgiving misgiving . n Kuşku, endişe, korku (doubt, worry, suspicion)
prejudice precudis 2 n Önyargı (bias)
out of 3 Ph Dışında (OPP within)
interest-free intrist 3 adj faizsiz
interest rate intrist 3 n Faiz oranı
enterprise entırprayz 2 n girişim, teşebbüs (venture)
entertainment entırteynmınt 2 n eğlence (amusement, endeavor)
gracious greyşıs . adj 1. kibar, ince, hoş (kind, polite, courteous) 2. müreffeh, rahat 3. lütufkar, cömert (merciful) 4. sosyal, girişken (sociable) (OPP reserved)
knock over 3 PhV devirmek.
get down to 3 PhV (bir işe) koyulmak, başlamak.
turn down 3 PhV 1. kıvırmak, bükmek 2. reddetmek, geri çevirmek 3. kısmak.
after all . Ph bununla birlikte, yine de, herşeye rağmen. (in any case, in spite of everything, nevertheless)